Jakie są wierzenia mormonów na temat Jezusa Chrystusa?

Dowiedz się więcej na temat Syna Bożego i Stworzyciela świata

Jezus Chrystus jest Synem Boga
Mormoni wierzą, że Jezus Chrystus jest Synem Boga. On przyszedł na ziemię, aby nas nauczać i pokazać nam sposób, w jaki powinniśmy żyć.
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jakie są wierzenia mormonów na temat Jezusa Chrystusa? Podobnie, jak wielu innych chrześcijan na całym świecie, mormoni, znani również jako członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, uważają Jezusa Chrystusa za ich Pana i oddają Mu część jako swojemu Zbawicielowi. Wiele mormońskich wierzeń na temat Jezusa Chrystusa jest podobnych do tego, w co wierzą inni chrześcijanie. Jednakże mormoni wierzą także w wiele prostych i cennych prawd o Zbawicielu, które są charakterystyczne dla Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.

Kim, według mormonów, jest Jezus Chrystus?

Podobnie jak większość chrześcijan mormoni wierzą, że Jezus Chrystus jest Synem Boga i Stworzycielem świata. Jednakże ich cechą charakterystyczną jest to, że wierzą, iż Bóg Ojciec i Jezus Chrystus to dwie odrębne istoty. Mormoni wierzą, że Bóg i Jezus Chrystus są całkowicie zjednoczeni w miłości, którą nas darzą, ale posiadają odrębne ciała, które są doskonałe i pełne chwały (zob. NiP 130:22).

Mormoni wierzą, że wszyscy mężczyźni oraz wszystkie kobiety, którzy kiedykolwiek się narodzili, w tym także i Jezus Chrystus, żyli — przed przyjściem na ziemię — z Bogiem, jako Jego duchowe dzieci. Bóg pragnął, aby każdy z nas narodził się na tym świecie, by zdobyć doświadczenie, uczyć się i wzrastać, stając się do Niego podobnym. Jednakże wiedział, że każdy z nas zgrzeszy, umrze i że brak nam Jego chwały. Dlatego potrzebujemy Zbawiciela, który pomoże nam pokonać nasze grzechy i niedoskonałości oraz pojedna nas z Bogiem. Mormoni wierzą, że Jezus Chrystus został wybrany na Zbawiciela w życiu przedziemskim, kiedy przebywaliśmy w obecności Boga. Radowaliśmy się, kiedy przedstawiono nam chwalebny plan, jaki Bóg przygotował dla Swoich dzieci (zob. Ks. Joba 38:7).

Jakie są wierzenia mormonów na temat życia, jakie Jezus Chrystus wiódł na ziemi?

Mormoni wierzą, że Jezus narodził się w Betlejem. Jako dziecko Boga Ojca i śmiertelnej matki, Marii, dorastał, ucząc się wiersz za wierszem i pojęcie za pojęciem o Swojej boskiej misji oraz ewangelii Swojego Ojca (zob. NiP 98:12). Mormoni wierzą, że Jezus Chrystus wiódł doskonałe życie, aby ustanowić dla nas przykład, który powinniśmy naśladować. Stał się Mesjaszem, obiecanym Zbawicielem ludu Boga, którego przyjście prorocy od dawna przepowiadali. Pisma świadczą o tym, że nauczał On Swojej ewangelii zarówno słowem, jak i czynem, kiedy to „chodził drogami Palestyny, uzdrawiając chorych, powodując, że niewidomi widzieli i wskrzeszając zmarłych” („Żyjący Chrystus: Świadectwo Apostołów”, Ensign lub Liahona, kwiecień 2000, str. 2).

Mormoni wierzą również, że dzięki Zadośćuczynieniu, kiedy to Jezus Chrystus doświadczył, zarówno w Getsemane, jak i na krzyżu, bólu przekraczającego wszelkie zrozumienie, cierpiąc za grzechy całej ludzkości, On doskonale nas rozumie i może nam pomóc we wszelkich udrękach. Mormoni wierzą, że Jezus Chrystus zmarł na krzyżu i powstał z martwych, dzięki czemu wszyscy ludzie mogą zmartwychwstać i pewnego dnia powrócić do życia z kochającym Ojcem Niebieskim. Zbawiciel, jako jedyna osoba, która wiodła całkowicie bezgrzeszne życie, stanowił doskonałą ofiarę, był barankiem bez skazy. Cechą charakterystyczną dla mormonów jest to, że wierzą, iż po Swojej śmierci, Jezus Chrystus odwiedził Swój lud zamieszkujący kontynent amerykański (zob. Ew. Jana 10:16; 3 Nefi 11).

W jaki sposób mogę upodobnić się do Jezusa Chrystusa?

Jezus Chrystus jest doskonałym przykładem tego, co jest dobre: wiary, nadziei, cnoty, wiedzy, cierpliwości, pokory, posłuszeństwa i każdej innej wartościowej cechy. Mormoni wierzą, że kiedy staramy się rozwinąć w sobie te cechy, upodabniamy się do Jezusa Chrystusa. Czynimy to, kiedy często się modlimy, pokutujemy za błędy, które popełniliśmy i studiujemy pisma święte, aby dowiedzieć się więcej o Jego życiu.

Posiadanie wiary w Jezusa Chrystusa i postępowanie zgodnie z Jego naukami stanowi jedyny sposób na odnalezienie trwałego szczęścia. Nasze życie tu na ziemi wiąże się z wieloma próbami, wyzwaniami, a nawet cierpieniem. Zbawiciel złożył nam w Ew. Mateusza 11:28 następującą obietnicę: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie”.

Aby lepiej poznać wierzenia mormonów na temat Jezusa Chrystusa i wzmocnić osobistą relację ze Zbawicielem, odwiedź stronę: mormon.org.