Biblia

Kochamy i szanujemy Biblię. Biblia jest słowem Boga. Zawsze jest wymieniana jako pierwsza w naszym kanonie „podstawowych pism świętych”.

Biblia

Czym jest Biblia Święta?

Biblia Święta na swych kartach zawiera dosłownie nawracającego i uzdrawiającego Ducha Chrystusa, który od wieków odmienia serca ludzkie, wiodąc je ku modlitwie, wybieraniu dobrej drogi i poszukiwaniom, zmierzającym do znalezienia ich Zbawiciela.

Biblia Święta jest dobrze nazwana. Jest święta, ponieważ naucza prawdy; święta, ponieważ ogrzewa nas swym duchem; święta, ponieważ naucza nas, byśmy poznali Boga i zrozumieli, jak postępuje z ludźmi; święta, ponieważ na swych stronach świadczy o Panu Jezusie Chrystusie.

Święci w dniach ostatnich wierzą w otwarty kanon pism świętych, co oznacza, że poza Biblią są inne księgi pism świętych (takie jak Księga Mormona) oraz że Bóg w dalszym ciągu objawia Swoje słowo poprzez żyjących proroków. Tego argumentu często używa się, utrzymując, że aby być chrześcijaninem trzeba hołdować zasadzie „sola scriptura”, czyli zasadzie samowystarczalności Biblii. Jednak twierdzenie, że Biblia jest ostatnim słowem Boga — konkretniej, ostatnim zapisanym słowem Boga — to przypisywanie Biblii twierdzeń, których ona sama nie zawiera. W Biblii nie ma wzmianki o tym, że wszystkie objawienia Boga będą zebrane w jednym tomie, raz na zawsze ukończonym, i że nie będzie już więcej objawionych pism świętych.


Przeczytaj Biblię (dostępna tylko w języku angielskim)


„Składam uroczyste świadectwo, że jesteśmy w pełni oddanymi osobami, które wierzą w Pana Jezusa Chrystusa oraz w Jego, objawione poprzez Biblię Świętą, słowa. Nie tylko wierzymy w Biblię, ale staramy się postępować wedle jej nauk i nauczać jej przesłania”.

— M. Russell Ballard (Ensign, maj 2007, str. 82.)