Błogosławieństwa cotygodniowej Szkoły Niedzielnej

Dowiedz się więcej o niedzielnych nabożeństwach członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich

Latter-day Saints believe that gathering together to worship in Sunday School is an important part of Sunday church services.
Święci w dniach ostatnich wierzą, że wspólne gromadzenie się, by oddawać cześć Bogu podczas zajęć Szkoły Niedzielnej jest ważną częścią niedzielnych spotkań w kościele.

Członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich wierzą, że Szkoła Niedzielna jest ważną częścią niedzielnego nabożeństwa w Kościele. Jest to dla nich czas na studiowanie słowa Bożego, podnoszenie się nawzajem na duchu oraz na wspólne oddawanie Bogu czci.

Jak Szkoła Niedzielna wpisuje się w nabożeństwo świętych w dniach ostatnich?

Szkoła Niedzielna u świętych w dniach ostatnich odbywa się w każdą niedzielę i trwa około 40 minut. Uczestniczą w niej wszyscy członkowie Kościoła, którzy ukończyli 12 lat (zob. Handbook 2: Administering the Church [2010], 13.1). Szkoła Niedzielna zazwyczaj odbywa się po spotkaniu sakramentalnym, które jest dla świętych w dniach ostatnich główną częścią niedzielnych spotkań. W większości przypadków młodzież i dorośli biorą udział w osobnych lekcjach Szkoły Niedzielnej, aby nauka odbywała się w sposób możliwie najlepiej dostosowany do potrzeb danej grupy wiekowej (zob. Handbook 2, 13.4).

Jak wyglądają lekcje w Szkole Niedzielnej?

Dorośli mogą uczestniczyć w jednym z kilku kursów, jakie zazwyczaj są organizowane podczas kościelnych spotkań niedzielnych. Wielu decyduje się na zajęcia Doktryn ewangelii, kursie Szkoły Niedzielnej, który koncentruje się na studiowaniu pism świętych w dniach ostatnich, takich jak Biblia czy Księga Mormona. W niektórych gminach czy okręgach można też wybrać zajęcia Zasad ewangelii, podczas których nacisk kładziony jest na nauczanie podstawowych prawd ewangelii lub inne kursy dodatkowe, jak na przykład Związki małżeńskie i rodzinne.

Podczas Szkoły Niedzielnej, która jest częścią nabożeństwa świętych w dniach ostatnich, nauczyciel prowadzi zwykle przygotowaną wcześniej lekcję, opartą na podręczniku zapewnionym przez Kościół. Osoby uczestniczące w zajęciach są zachęcane do dzielenia się własnymi przemyśleniami i spostrzeżeniami na dany temat, wynikającymi z ich osobistego studiowania pism świętych w domu. Lekcja w Szkole Niedzielnej zwyczajowo rozpoczyna się i kończy wspólną modlitwą, a niekiedy też odśpiewaniem hymnu.

Nadzór nad Szkołą Niedzielną sprawują przywódcy świętych w dniach ostatnich zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnoświatowym. Przywódcy na szczeblu lokalnym powołują prezydium Szkoły Niedzielnej, które nadzoruje proces nauczania w poszczególnych kongregacjach (zob. Handbook 2, 13.5). Podobnie przywódcy na szczeblu ogólnoświatowym powołują Generalne Prezydium Szkoły Niedzielnej, które sprawuje pieczę nad Szkołą Niedzielną świętych w dniach ostatnich oraz nad nauczaniem ewangelii na całym świecie (zob. „General Auxiliaries”, LDS.org).

W jaki sposób mogę dowiedzieć się więcej?

Aby dowiedzieć się więcej ma temat niedzielnych nabożeństw członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich lub dowiedzieć się, gdzie możesz pójść na spotkanie niedzielne w swojej okolicy, odwiedź stronę: abyprzyszlidochrystusa.org.