Przesłanie od Przywódców Obszaru

Ewangelia jest dla całej ludzkości

Jest jeszcze jedna boska i stała prawda, mianowicie że Jezus Chrystus, nasz brat i Zbawiciel, zadośćuczynił za grzechy całej ludzkości, za każdą osobę, bez względu na kraj pochodzenia, rasę czy wyznanie

Christ at the Well
Starszy Mark A. Dundon, Wielka Brytania
Starszy Mark A. Dundon, Wielka Brytania Siedemdziesiąty Obszaru Europy Północnej

Żyjemy w niezwykle bogatym i zróżnicowanym świecie, w którym jest 195 krajów, 7 kontynentów, rozmawia się w ponad siedmiu tysiącach języków, a populacja wynosi 7,9 miliarda ludzi. Niezliczone tradycje i kultury przeplatają się na każdej płaszczyźnie, w każdym narodzie, a nawet w każdej rodzinie. Jest to naprawdę zadziwiające. Jesteśmy bardzo zróżnicowani i to jest cudowne!

Normy społeczne coraz bardziej odstają od podstawowych zasad ewangelii Jezusa Chrystusa, jaką znamy i rozumiemy dzięki przywróceniu w tych ostatnich dniach. Jednak mimo tego istnienie od zawsze prawda, która jest stała, nieustępliwa i niezachwiana, i bez względu na to, czy jest jako taka rozumiana lub postrzegana — nigdy się nie zmieni. Według niej każdy mężczyzna, kobieta i dziecko, które żyło, żyje i żyć będzie na tej pełnej chwały i zróżnicowanej ziemi, jest dzieckiem Boga, naszego Niebiańskiego Ojca. I jesteśmy tu na ziemi, aby doświadczać doczesności dla boskiego celu, ponieważ „rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas […]. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich” (I Ks. Mojżeszowa 1:26–27). Mamy stać się na podobieństwo samego Boga: „Wyście bogami i wy wszyscy jesteście synami Najwyższego” (Ks. Psalmów 82:6).

Adam & Eve

Dokument „Rodzina. Proklamacja dla świata” również głosi: „WSZYSTKIE istoty ludzkie — mężczyźni i kobiety — są stworzone na obraz i podobieństwo Boga. Każdy jest umiłowanym duchowym synem lub córką niebiańskich rodziców, i dlatego każdy posiada boską naturę i przeznaczenie”. W jakiej uprzywilejowanej sytuacji są ci, którzy znają i rozumieją tę podstawową prawdę! Jestem za nią wdzięczny. Nie traktuję jej jako oczywistej. Będąc młodym chłopcem, z uwagi na życiowe doświadczenia zdobywane w tamtym czasie, miałem pytania dotyczące natury Boga, tego, kim On jest i jak wygląda. Odwiedzałem lokalne kościoły i zadawałem osobom duchownym te pytania. Zadawałem pytania związane z celem życia i tym, dlaczego tutaj jesteśmy, skoro mamy cierpieć z powodu bólu i smutku. Nie mogłem otrzymać satysfakcjonującej odpowiedzi, z którą czułbym się dobrze.

Atonement

Jest jeszcze jedna boska i stała prawda, mianowicie że Jezus Chrystus, nasz brat i Zbawiciel, zadośćuczynił za grzechy całej ludzkości, za każdą osobę, bez względu na kraj pochodzenia, rasę czy wyznanie. Zmartwychwstanie i nieśmiertelność to bezwarunkowy dar dla wszystkich dzieci Boga. Jednak jest cena, którą trzeba zapłacić, aby pozyskać boską moc zadośćuczynienia, cena za prawdziwą pokutę i uwolnienie się od brzemienia grzechu. Sam Zbawiciel wyjaśnił to podczas Swojej wizyty w Ameryce: „Już nie będziecie więcej przelewać krwi, składając ofiary; zaiste, wasze ofiary i ofiary całopalne się skończą; albowiem nie przyjmę żadnych waszych ofiar ani ofiar całopalnych. I w ofierze dla mnie złożycie złamane serce i skruszonego ducha. A kto przyjdzie do mnie ze złamanym sercem i skruszonym duchem, tego ochrzczę ogniem i Duchem Świętym” (III Nefi 9:19–20). Alma, kontynuując swoją mowę, potwierdza: „Przeto kto odpokutuje i nie znieczuli swego serca, będzie miał prawo do miłosierdzia poprzez mego Jednorodzonego Syna aż do odpuszczenia grzechów; i ci wejdą do mego odpoczynku” (Ks. Almy 12:34). Na szczęście z nauk Jakuba dotyczących ludzi, którzy nie mają okazji bycia nauczanymi, otrzymania zrozumienia i świadectwa o Chrystusie, dowiadujemy się: „Oto zadośćuczynienie zaspokoi wymagania Jego sprawiedliwości wobec tych wszystkich, którzy nie mają danego im prawa, aby byli wyzwoleni […] i zostaną oni przywróceni temu Bogu, który tchnął w nich oddech życia, którym jest Święty Izraela” (II Ks. Nefiego 9:26).

Jaki to piękny dar dla całej ludzkości! Jestem za niego wdzięczny, ponieważ regularnie doświadczam radości otrzymywania przebaczenia za grzech, na równi z radością tego, który jest uzdrowiony.

Na koniec przypomnę zaproszenie dane każdemu z nas przez samego Zbawcę: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie” (Ew. Mateusza 11:28–30).