Genealogia i historia rodziny: więź z przeszłością

Dowiedz się więcej o tym, dlaczego członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich budują świątynie

Prowadzenie badań nad historią rodziny pomaga wielu czuć więź z ich przodkami. Dlaczego święci w dniach ostatnich zajmują się historią rodziny i pracą w świątyni?
Prowadzenie badań nad historią rodziny pomaga wielu czuć więź z ich przodkami. Dlaczego święci w dniach ostatnich zajmują się historią rodziny i pracą w świątyni?

Dla członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jedną z najważniejszych rzeczy w życiu jest rodzina! Święci w dniach ostatnich wierzą, że rodziny mogą trwać wiecznie. Oznacza to, że w skład naszych rodzin wchodzą nie tylko osoby, które żyją teraz z nami na ziemi, ale też dziadkowie, pradziadkowie i wszyscy przodkowie, którzy byli tu przed nami. Starszy Quentin L. Cook z Kworum Dwunastu Apostołów nauczał: „Symbolem planu, jaki nasz Ojciec [w Niebie] ma dla rodzin, jest wielkie drzewo. Aby drzewo mogło żyć i rosnąć, potrzebuje zarówno korzeni, jak i gałęzi. My także musimy być połączeni tak z naszymi korzeniami — naszymi rodzicami, dziadkami i innymi przodkami — jak i z naszymi gałęziami — naszymi dziećmi, wnukami i innymi potomkami” („Our Father’s Plan Is about Families” [przemówienie wygłoszone podczas RootsTech Family Discovery Day, 14 lutego 2015], (churchofjesuschrist.org). Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co święci w dniach ostatnich sądzą na temat pracy nad historią rodziny i tego, jak praca ta jest powiązana z budową świątyń.

Dlaczego praca nad historią rodziny jest dla tak ważna dla członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich?

Kiedy Józef Smith, prorok–założyciel Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, był młodym mężczyzną, podczas modlitwy przy jego łóżku ukazał się anioł o imieniu Moroni. Przytoczył on Józefowi kilka wersetów z biblijnej Księgi Malachiasza, z drobnymi zmianami (zob. Józef Smith — Historia 1:28–39). Moroni powiedział Józefowi:

„Oto objawię ci Kapłaństwo z ręki proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana.

[…] I zasieje w sercach dzieci obietnice dane ojcom, i serca dzieci zwrócą się ku ich ojcom. Gdyby się tak nie stało, cała ziemia byłaby całkowicie zniszczona podczas Jego przyjścia” (Józef Smith — Historia 1:38–39).

Święci w dniach ostatnich wierzą, że zgodnie z tym, czego Moroni nauczał Józefa Smitha, „serca dzieci” muszą zwrócić się ku ich ojcom, naszym przodkom, aby były przygotowane na Drugie Przyjście Pana Jezusa Chrystusa na ziemię. Jednym ze sposobów, na jakie członkowie Kościoła „zwracają swe serca” ku swym przodkom, jest uczestniczenie w pracy nad historią rodziny i genealogią (zob. David A. Bednar, „Serca dzieci się zwrócą”, Ensign lub Liahona, listopad 2011, str. 24–27). Wielu ludzi może zaświadczyć o duchu miłości, jakiego odczuwają wobec członków swoich rodzin, kiedy pracują nad historią rodziny i genealogią. W ramach pracy nad historią rodziny świętych w dniach ostatnich gromadzą nazwiska zmarłych krewnych, aby móc dokonać za nich obrzędy. Wierzą oni, że w świątyniach możemy zostać zapieczętowani, czyli połączeni, z naszymi krewnymi, zarówno żyjącymi, jak i zmarłymi, aby nasze rodzinne więzi mogły trwać po śmierci.

Co się dzieje wewnątrz świątyni

Święci w dniach ostatnich wierzą, że aby po śmierci powrócić do życia z naszym Ojcem w Niebie, musimy przyjąć podczas życia doczesnego określone obrzędy — między innymi chrzest i nadanie daru Ducha Świętego (zob. Oddani wierze [2004], str. 90). Jednak wiele dzieci Bożych nie miało za życia szansy na przyjęcie ewangelii Jezusa Chrystusa i otrzymanie obrzędów zbawienia.

Święci w dniach ostatnich wierzą, że po śmierci nadal żyjemy jako duchy i że nauczanie ewangelii Jezusa Chrystusa odbywa się dalej w świecie duchów (zob. DiP 138). Wiele dzieci Bożych w świecie duchów przyjmie ewangelię i ludzie ci będą pragnąć, aby dokonano za nich obrzędów, takich jak chrzest (zob. Introduction to Family History Student Manual [2012], str. 83). Święci w dniach ostatnich wierzą, że Bóg nakazał członkom Swego Kościoła, by budowali świątynie, czyli miejsca, w których mogą dokonywać obrzędów zbawienia w imieniu zmarłych krewnych. Święci w dniach ostatnich wierzą, że nikt nie będzie zmuszony do przyjęcia tych obrzędów (zob. Introduction to Family History Student Manual, str. 9).

Gdzie mogę dowiedzieć się więcej?

Wielu świętych w dniach ostatnich bada historię swoich rodzin, aby móc dokonać za krewnych obrzędów w świątyni. Świątynie są uświęconymi miejscami, w których rodziny są łączone razem na wieczność i w których dokonuje się świętych obrzędów zbawienia. Stwórz własne drzewo genealogiczne na stronie FamilySearch.org lub dowiedz się więcej na temat świątyń świętych w dniach ostatnich, odwiedzając stronę: abyprzyszlidochrystusa.org.