Jak możemy wykorzystać modlitwę do komunikowania się z Bogiem

Jakie błogosławieństwa, zdaniem mormonów, przynosi modlitwa

Mormoni, nazywani też świętymi w dniach ostatnich, wiedzą, że do Boga możemy się modlić zawsze i wszędzie. Mormoni wierzą, że Bóg wysłuchuje modlitw i odpowiada na nie w dzisiejszych czasach.
Mormoni, nazywani też świętymi w dniach ostatnich, wiedzą, że do Boga możemy się modlić zawsze i wszędzie. Mormoni wierzą, że Bóg wysłuchuje modlitw i odpowiada na nie w dzisiejszych czasach.

Czego religia mormońska naucza o modlitwie?

Mormoni, czyli członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, wierzą, że modlitwa to forma komunikacji między nami a Bogiem, naszym Ojcem w Niebie. Ojciec Niebieski pragnie, abyśmy modlili się do Niego każdego dnia i żebyśmy czynili to indywidualnie, jak i z naszymi rodzinami. Mormoni wierzą, że Bóg chce, abyśmy „modlili się do tylko Niego i nikogo innego” („Prayer”, Gospel Topics, topics.lds.org). Religia mormońska naucza, podobnie jak Biblia, że kiedy Jezus Chrystus żył na ziemi, wyjaśnił, że mamy modlić się do Ojca w Niebie w imię Jezusa (zob. Ew. Jana 16:23). Dla mormonów modlitwa to zarówno przykazanie od Boga, jak i sposobność, by nawiązać z Nim osobisty kontakt.

W jaki sposób należy się modlić?

Aby okazać Bogu szacunek i miłość kiedy się modlimy, klękamy, pochylamy głowy i zamykamy oczy. Mormoni wierzą, że modląc się, powinniśmy pamiętać, że zwracamy się do naszego Ojca w Niebie i używać języka pełnego miłości i poszanowania.

Religia mormońska naucza, że w modlitwie odmawianej na głos tkwi olbrzymia moc i że pisma święte zachęcają nas, abyśmy często modlili się na osobności, by móc wyrazić przed Bogiem nasze prawdziwe uczucia (zob. Ew. Mateusza 6:6–7; Alma 34:17–27). Modlić możemy się jednak zawsze i wszędzie. Mormoni wierzą, ze modlitwą może być nawet sama myśl, pod warunkiem, że jest skierowana do Boga (zob. Guide to the Scriptures, „Prayer”, scriptures.lds.org).

Mormoni wierzą, że w modlitwie powinniśmy wyrażać Ojcu Niebieskiemu wdzięczność za nasze rozliczne błogosławieństwa. Jak powiedział jeden z mormońskich przywódców: „Najbardziej znaczące i duchowe modlitwy z tych, które były moim udziałem, zawierały wiele dziękczynienia i niewiele próśb” (David A. Bednar, „Módlcie się cały czas”, Ensign lub Liahona, listopad 2008, str. 42). Mormoni wierzą, że wszystko, co posiadamy, pochodzi od Boga i że nawet w czasie najcięższych prób nadal możemy dziękować Mu za otrzymane błogosławieństwa.

Religia mormońska naucza, że Ojciec Niebieski chce, abyśmy w modlitwie prosili Go o rzeczy, których nam potrzeba. Jezus Chrystus nauczał: „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą” (Ew. Mateusza 7:7–8). Mormoni wierzą, że kiedy się modlimy, możemy prosić Ojca w Niebie o pomoc w zaspokojeniu naszych fizycznych, emocjonalnych i duchowych potrzeb i o pomoc we wszelkich innych sprawach. Wierzą oni również, że jako nasz kochający Ojciec, Bóg pragnie nam pomagać i obdarzy nas wszelkimi koniecznymi błogosławieństwami. Prosząc jednak Ojca Niebieskiego o błogosławieństwa, powinniśmy się modlić o to, aby wszystko działo się wedle Jego woli i ze swej strony uczynić wszystko, abyśmy byli godni otrzymania błogosławieństw, o które zabiegamy.

Zapytaj Boga — Czy Bóg odpowiada na modlitwy? Dieter F. Uchtdorf mówi o tym, skąd możemy wiedzieć, czy Bóg wysłuchuje naszych modlitw.

Jakie błogosławieństwa przynosi modlitwa?

Mormoni wierzą, że modlitwa jest źródłem wielu błogosławieństw. Religia ta głosi, że kiedy się modlimy, możemy odczuwać miłość, jaką darzy nas Bóg. Skupiając się na rozlicznych otrzymanych już w życiu błogosławieństwach, odczuwamy wdzięczność. Gdy staramy się w życiu dostosować swoją wolę do woli Boga, mamy głębsze poczucie szczęścia i spokoju. Jesteśmy błogosławieni większą cierpliwością i wiarą. Czujemy przewodnictwo i podszepty Ducha Świętego. Kiedy się modlimy, Bóg otwiera okna niebios i udziela nam błogosławieństw, które był już gotów nam dać, a o które musieliśmy jedynie poprosić. Możemy także pomagać błogosławić życie bliźnich, wznosząc szczere prośby do Boga, aby im szczęścił.

Jak możesz poznać plan, jaki Bóg ma dla ciebie

Aby dowiedzieć się więcej o religii mormońskiej i o tym, jakie są wierzenia mormonów dotyczące modlitwy, odwiedź stronę internetową mormon.org.