Księga Mormona — wyzwanie na 21 dni

Zbliż się do Chrystusa w 21 dni.

Dowiedz się, w jaki sposób Księga Mormona może zbliżyć cię do Jezusa Chrystusa

1 Nefi 3:7

Pójdę i uczynię, co Pan nakazał, bo wiem, że gdy Pan daje ludziom przykazania, umożliwia im wykonanie tego, co nakazuje.

Alma 37:44 

Albowiem zważanie na słowa Chrystusa, które wskażą ci prostą drogę ku wiecznemu szczęściu, jest dla ciebie tak samo łatwe, jak łatwe było dla naszych ojców zważanie na busolę wskazującą im prostą drogę ku ziemi obiecanej.

Alma 32:28

Jeśli zrobicie miejsce [nasionu], aby można je było zasadzić w waszym sercu, a będzie to prawdziwe, to znaczy dobre nasiono, zacznie ono wzbierać w waszym sercu, powiększać duszę i rozjaśniać zrozumienie.

Mosjasz 2:41

Pragnę, abyście rozważyli błogosławieństwa i szczęście tych, którzy przestrzegają przykazań Boga, gdyż Bóg ich błogosławi we wszystkim, tak w sprawach doczesnych jak i duchowych, i jeśli pozostaną wierni do końca, wstąpią do nieba, aby tam przebywać z Bogiem w stanie wiecznego szczęścia.

Eter 12:27

Oto daję ludziom słabość, aby byli pokornego ducha i wystarczy Mej łaski dla wszystkich, którzy się przede Mną ukorzą; albowiem jeśli się przede Mną ukorzą i mają wiarę we Mnie, uczynię, że to, co w nich słabe, stanie się mocne. 

1 Nefi 17:13 

Będę waszym światłem na pustyni i przygotuję wam drogę, i będziecie wiedzieli, że to przeze Mnie jesteście prowadzeni.