Dostrojenie: Najnowsze wytyczne Kościoła dotyczące wysyłania zgłoszeń do nowego wydania Hymnów i Śpiewnika dla dzieci

Santos cantam em todo o mundo

Od czasu oficjalnego ogłoszenia Kościoła w sprawie rewizji i ujednolicenia Hymnów oraz Śpiewnika dla dzieci, wystosowanego dziesięć miesięcy temu, z ponad 40 krajów otrzymano odpowiedzi na pytania ankietowe oraz zgłoszenia nowej muzyki. 

Wraz z rozpoczęciem rewizji pojawiły się nowe informacje dotyczące głównych kryteriów wyboru hymnów i pieśni, a także zalecenia doktrynalne dla zgłoszeń nowej muzyki. Uaktualnione wytyczne co do zawartości zgłoszeń oraz główne zagadnienia zapewnią członkom głębsze rozeznanie w tematach ewangelii, na których trzeba się skoncentrować podczas przygotowywania i przesyłania muzyki, a ostateczną datą wysyłania zgłoszeń jest 1 lipca 2019 r.

Co możesz zrobić

Święci w dniach ostatnich z całego świata są zachęcani do wzięcia udziału w procesie rewizji, powiedział Starszy Erich W. Kopischke, Siedemdziesiąty Przedstawiciel Władz Generalnych i doradca rewizyjny. „Zachęcamy wszystkich członków Kościoła Pana, którzy zostali pobłogosławieni darami muzycznymi lub poetyckimi do dzielenia się nimi, jak zachęca ich do tego Duch”, powiedział.

W jaki sposób można wziąć udział w tym przedsięwzięciu:

Członkowie komitetu rewizyjnego

Komitet ds. hymnów i Komitet ds. śpiewnika dla dzieci zostały powołane i wyświęcone do sugerowania zmian w Hymnach i Śpiewniku dla dzieci pod przewodnictwem Pierwszego Prezydium Kościoła.

„Członkowie komitetu mają doświadczenie na wielu polach, włączając muzykę, edukację, literaturę, kulturoznawstwo i doktrynę Kościoła”, powiedział Audrey Livingston, menedżer produktu zajmujący się świętą muzyką i sekretarz obu komitetów.

Tworzenie i wybieranie świętej muzyki skupiającej uwagę na oddawaniu czci jest poważaną tradycją w Kościele, oznajmił Starszy Kopischke.

„Emma Smith była pierwszą osobą w tej dyspensacji wybraną przez Pana do wyselekcjonowania świętej muzyki używanej w Jego Przywróconym Kościele. To, co było prawdą w czasach Emmy, jest wciąż prawdziwe i dziś: Pan lubuje się w pieśni serca; hymny i pieśni prawych są dla Niego modlitwą, a w odpowiedzi na te modlitwy obiecał zesłać błogosławieństwa na głowy wszystkich śpiewających. Teraz prorok Pana powołał inne osoby do dokonania selekcji świętej muzyki dla naszych dni i czasów, kiedy my, jako Kościół, dalej przygotowujemy królestwo Boga na ziemi w oczekiwaniu na Drugie Przyjście Zbawiciela”, powiedział Starszy Kopischke.

Komitety rozpatrują wiele kwestii, aby mieć pewność, że ich rekomendacje są jak najwłaściwsze, zapewnił Steve Schank, menedżer ds. muzyki kościelnej wybrany, aby przewodniczyć obu komitetom. 

Jednakże członkowie komitetu nie podejmują decyzji co do tego, które hymny będą ostatecznie włączone do śpiewnika, a które nie. 

„Celem komitetów jest zarekomendowanie tych, które wybrali, swoim przywódcom w Kościele”, oznajmił Schank. „Pierwsze Prezydium i Kworum Dwunastu Apostołów zadecydują o tym, które z nich znajdą się w śpiewniku, zatem owe komitety nie są ciałem decyzyjnym, lecz — ciałem rekomendującym.

„Bardzo mocno odczuwamy wagę tego zadania, które nam powierzono, i jesteśmy ogromnie wdzięczni za modlitwy świętych za nas”, dodał Livingston.

Schank zgodził się z tym i rzekł: „Mimo naszych najszczerszych wysiłków, aby jak najlepiej wykonać tę pracę, zdajemy sobie sprawę, że są one niewystarczające. Komitety polegają na Duchu, który je prowadzi”.

Członkowie Komitetu ds. hymnów w kolejności od lewej do prawej
Członkowie Komitetu ds. hymnów w kolejności od lewej do prawej, od ostatniego rzędu do pierwszego: Herbert Klopfer, Stephen Jones, Stephen Schank, Ryan Murphy, Cherilyn Worthen, Carolyn Klopfer, Anfissa Silva, Sonja Poulter i Audrey Livingston.
Członkowie Komitetu ds. śpiewnika dla dzieci w kolejności od lewej do prawej
Członkowie Komitetu ds. śpiewnika dla dzieci w kolejności od lewej do prawej, od ostatniego rzędu do pierwszego: Jay Beck, Ryan Eggett, Stephen Schank, Jennefer Free, Cheryl Etiang, Audrey Livingston i Jan Pinborough.

Główne cele i proces dokonywania selekcji

Do tej pory oba komitety oceniły ponad 1200 utworów muzycznych znalezionych w różnych kościelnych publikacjach muzycznych. 

„Komitet ds. hymnów ocenił 341 utworów spośród Hymnów w języku angielskim i 209 dodatkowych hymnów z wydań w wielu innych językach niż angielski”, powiedział Livingston. „Komitet ds. śpiewnika dla dzieci ocenił 268 pieśni ze Śpiewnika dla dzieci w języku angielskim oraz 86 dodatkowych pieśni z wydań w wielu innych językach niż angielski”.

Schank powiedział, że komitety mają na uwadze pięć głównych celów, które przyświecają im w procesie rekomendowania. 

Święta muzyka Kościoła powinna:

  1. Pogłębiać wiarę w naszego Ojca Niebieskiego i Jego Syna, Jezusa Chrystusa, oraz naszą cześć dla Nich.
  2. Być źródłem nauki podstawowych doktryn ewangelii z mocą i jasnością.
  3. Stanowić zachętę do radosnego śpiewania w domu i w kościele.
  4. Pocieszać znużonych i inspirować członków do wytrwania w wierze.
  5. Jednoczyć członków w całym Kościele.

„Komitetom będą nadal przyświecać te same cele, kiedy będą wybierać dodatkową muzykę, włączając w to ulubione hymny z innych chrześcijańskich tradycji oraz nowo przesłane hymny”, powiedział Schank.

Jakie rodzaje rewizji są sugerowane przez komitety?

Poza rozważaniem, które pieśni włączyć do zbioru, oba komitety rekomendują również adaptacje tekstowe i muzyczne. Ogólnie rzecz biorąc, zmiany te są sugerowane, aby hymny i pieśni kościelne wypełniały swoje cele, które zostały wymienione powyżej.

„W większości przypadków sugerowane poprawki to niewielkie ulepszenia, jak zmiana jakiegoś słowa lub frazy, aby język był stosowny lub poprawny pod względem doktrynalnym, czy obniżenie tonacji muzycznej, aby łatwiej się śpiewało”, oznajmił Livingston.

Takie zmiany są zwykłą praktyką redaktorską dokonywaną również podczas przeszłych rewizji, dodał Schank. 

„Śpiewnik z 1985 r. zawierał 244 hymny z poprawioną muzyką i 75 hymnów z poprawionym tekstem”, powiedział. „Tak naprawdę tylko 18 hymnów w śpiewniku z 1985 r. zostało wydanych bez żadnych poprawek w takiej samej wersji jak wcześniej.

Otrzymano rekomendacje od członków

Kościół wystosował niespotykane zaproszenie do świętych w dniach ostatnich na całym świecie, aby wzięli udział pracach rewizyjnych poprzez przesyłanie swoich sugestii do nowych zbiorów poprzez wypełnienie ankiety internetowej, powiedział Schank. 

Jak do tej pory najczęściej sugerowanym hymnem do nowego zbioru jest „Come, Thou Fount of Every Blessing”. Schank zauważył, że hymn ten był zawarty w poprzednich wydaniach kościelnego śpiewnika, ale został usunięty z wydania anglojęzycznego w 1985 r. Uznał on aranżację z 1993 r., której autorem jest Mack Wilberg, „za wnoszącą świeży dech życia” w hymn i upowszechniającą go. 

Ponadto wielu ankietowanych rekomendowało pieśni i hymny z innych chrześcijańskich tradycji, jak „Amazing Grace”, która nigdy nie była publikowana przez Kościół. 

Inne propozycje obejmują znane kościelne utwory, które do tej pory nie były włączone do hymnów ani do śpiewnika dla dzieci, np. „If the Savior Stood Beside Me”.

Bez względu na to, jakie zmiany nastąpią w muzyce kościelnej w nadchodzących latach, Schank i Livingston uważają, że jej cel pozostanie ten sam: Inspirować wszystkich, którzy słuchają jej, aby podążali ścieżką przymierza Zbawiciela.


„Święta muzyka wzmocni rodziny i poszczególnych członków przez skupione na domu i wspierane przez Kościół podejście do nauczania doktryny, wzmacniania wiary i budowania głębszej osobistej czci”, powiedział Livingston.