Przesłanie Przywódców Obszaru

Poznawanie naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa

Wiem, że Jego Syn, Jezus Chrystus, odkupił nasze grzechy. Obiecuję wam, że kiedy będziecie się modlić, studiować pisma święte, służyć innym ludziom, zawierać przymierza z Panem i świadczyć o Nim, poznacie waszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa jeszcze lepiej.

Të Arrijmë ta Njohim Shpëtimtarin Tonë, Jezu Krishtin
Starszy Tarmo Lepp, Estonia
Starszy Tarmo Lepp, Estonia Siedemdziesiąty Obszaru, Obszar Europy Północnej

Misjonarze powiedzieli mi o Jezusie Chrystusie, Jego życiu i naukach, kiedy byłem młodym mężczyzną. Teraz, kiedy jestem członkiem Kościoła od 30 lat, czasem zastanawiam się, czy naprawdę znam mojego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Odpowiedź brzmi: tak, znam Go i wy także Go znacie.

Jednakże, tak jak ludzie dawno niewidziani stają się dla nas obcy, tak samo nasz Zbawiciel może stać się obcy. Poznawanie i utrzymywanie z Nim relacji jest ciągłym procesem. Chciałbym powiedzieć wam o niektórych działaniach pozwalających mi lepiej poznawać Chrystusa i utrzymywać z Nim ciągłą relację.

pix2

Modlitwa

Publikacja pt. „Oddani wierze” zawiera informacje o modlitwie: „Twój Ojciec Niebieski kocha cię i zna twoje potrzeby oraz pragnie, byś rozmawiał z Nim za pośrednictwem modlitwy […]. Kiedy nabierzesz zwyczaju, by zwracać się do Boga w modlitwie, poznasz Go i zbliżysz się do Niego. Twoje pragnienia staną się bardziej podobne do Jego pragnień. Będziesz mógł otrzymać błogosławieństwa dla siebie i dla innych, które On jest gotów ci dać, jeśli tylko poprosisz o nie z wiarą” (1). Kiedy zacząłem się modlić, zbliżyłem się do mojego Ojca Niebieskiego i Jego Syna. Regularna modlitwa sprzyja utrzymaniu tej bliskiej relacji. Jestem wdzięczny za moc modlitwy

pix3

Studiowanie pism świętych

Księga Mormona opisuje synów Mosjasza następującymi słowami: „Umocnili się w wiedzy o prawdzie; albowiem byli trzeźwo myślącymi ludźmi i pilnie badali pisma święte, aby mogli poznać słowo Boże” (2). Codzienne studiowanie pism świętych sprawia, że jesteśmy otwarci na podszepty Ducha Świętego. Wzmacnia naszą wiarę, pomaga nam oprzeć się pokusom i dowiedzieć się, jak poznać naszego Ojca Niebieskiego i Jego umiłowanego Syna.

pix4

Służba

Dzięki czytaniu pism świętych poznajemy Zbawiciela. Jednakże samo poznanie nie wystarcza, musimy też stać się do Niego podobni. Aby stać się podobni do Zbawiciela, musimy działać. Dzięki służbie bliźnim stajemy się współsługami Chrystusa.

Kiedy byłem młodym członkiem Kościoła, w moim ojczystym kraju panowały trudne czasy i wiele osób miało problemy finansowe. Czasem zanosiłem jedzenie członkom naszej gminy i anonimowo zostawiałem torby pod ich drzwiami. Uwielbiałem myśleć, że kiedy odnajdą te torby z jedzeniem, nie wiedząc, kto je tam przyniósł, podziękują Bogu, nie mnie. Jedną z moich ulubionych przypowieści w pismach świętych jest przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Samarytanin nie planował dobrych uczynków na ten konkretny dzień, ale dostrzegł potrzebę i przystąpił do działania. Jezus powiedział do uczonego w zakonie pod koniec tej historii: „Idź, i ty czyń podobnie” (3). To przesłanie Jezusa jest skierowane także do nas. Dzięki pomaganiu innym będziemy w stanie czuć się tak, jak czuł się Jezus, kiedy służył ludziom.

pix5

Przymierza

Przymierza są zawierane między dwiema lub większą liczbą stron. Kiedy zawieramy przymierza w Kościele, my stajemy się jednym z partnerów, a Bóg jest tym drugim. Naszym pierwszym przymierzem jest przymierze chrztu i zawierając je, obiecujemy, że weźmiemy na siebie imię Jezusa Chrystusa. W niedziele przychodzimy na spotkania sakramentalne, aby odnowić nasze przymierze chrztu. W świątyniach zawieramy przymierza, które będą obowiązywać po opuszczeniu przez nas tego świata.

Prezydent Nelson powiedział, że „moc Zbawiciela ma większą moc w naszym życiu, kiedy zawieramy święte przymierza i dokładnie ich przestrzegamy. Przymierza te związują nas z Nim i dają nam boską moc” (4). Aby pomóc innym ludziom zwiększyć moc Zbawiciela w życiu, możemy ich zachęcać do przyjmowania boskich obrzędów oraz przymierzy i pomagać im w tym.

Baptism

Świadczenie o Jezusie Chrystusie

Nasze osobiste świadectwo zazwyczaj zaczyna się od czyjegoś świadectwa. Moja siostra podzieliła się ze mną swoim świadectwem po swoim chrzcie. Poczułem pragnienie, aby posłuchać jeszcze więcej o tym, o czym świadczyła moja siostra. Potem przyszli misjonarze, którzy świadczyli o Jezusie Chrystusie, Jego ewangelii i przywróconym Kościele. To było tak przepełnione mocą, że kompletnie zmieniło moje życie. W jednej chwili ateista stał się wierzącym, który chciał podążać za naukami i przykładem Chrystusa. W ten sam sposób nasze świadectwo może zmienić czyjeś życie. Ze względu na nasze świadectwo, ktoś może poznać Chrystusa, którego wcześniej nie znał.

Świadczę wam, że wiem, iż mamy kochającego Ojca w Niebie. Wiem, że Jego Syn, Jezus Chrystus, odkupił nasze grzechy. Obiecuję wam, że kiedy będziecie się modlić, studiować pisma święte, służyć innym ludziom, zawierać przymierza z Panem i świadczyć o Nim, poznacie waszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa jeszcze lepiej.


1. Oddani wierze, „Modlitwa”
2. Ks. Almy 17:2
3. Ew. Łukasza 10:37
4. Prezydent Russell M. Nelson „Czerpanie z mocy Jezusa Chrystusa w swoim życiu”, Liahona, maj 2017 r.