Przesłanie od Przywódców Obszaru 

Dlaczego przykazania?

Abraham prays kneeling
Elder Jack N. Gerard, United States
Starszy Jack N. Gerard, Stany Zjednoczone Prezydium obszaru Europy Środkowej, drugi doradca

W świecie przedziemskim nasz Ojciec w Niebie przedstawił plan, który zakładał, że dzięki zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa będziemy mogli powrócić do Jego obecności. Ścieżka prowadząca nas do domu jest często określana jako ścieżka przymierza, ponieważ wyjaśnia warunki naszego powrotu. Przymierze to święta umowa między Bogiem a daną osobą lub grupą osób.  Bóg określa konkretne warunki i obiecuje błogosławić nas, gdy je wypełnimy (1). Prezydent Nelson nauczał: „Zobowiązaliście się do podążania za Zbawicielem poprzez zawarcie przymierzy z Nim, a następnie ich dochowywanie. To otworzy wam drzwi do wszelkich duchowych błogosławieństw i przywilejów dostępnych dla wszystkich mężczyzn, kobiet i dzieci” (2).  

Pan objawił prorokowi Józefowi Smithowi: „Jest prawo nieodwołalnie zarządzone w niebie, zanim powstał świat, od którego są uzależnione wszystkie błogosławieństwa — I kiedy otrzymujemy jakiekolwiek błogosławieństwo od Boga, dzieje się tak przez posłuszeństwo temu prawu, od którego jest ono uzależnione” (3). Starszy D. Todd Christofferson przypomina nam: „Przymierza, które Bóg oferuje Swoim dzieciom, nie tylko nas prowadzą. One wiążą nas z Nim, a związani z Nim, możemy przezwyciężyć wszystko” (4). Obiecano nam, że Pan jest zobowiązany, kiedy robimy to, co mówi, „ale gdy nie [czynimy] tego, co [mówi], nie [mamy] obietnicy” (5).  

Na przestrzeni czasu Bóg zawierał przymierza ze swoim ludem. Wiemy, że Pan zawarł przymierze z Adamem i Ewą, prorokami, którzy przyszli po nich i wieloma innymi osobami. W naszych czasach często mówimy o przymierzu, które Bóg zawarł z Abrahamem, Przymierzu Abrahamowym. Bóg obiecał błogosławić Abrahama i jego potomstwo „błogosławieństwami ewangelii, które są błogosławieństwami zbawienia, czyli życia wiecznego” (6).  

Jako dziedzice Przymierza Abrahamowego mamy obowiązek nieść ewangelię wszystkim ludom ziemi, zapraszać bliźnich do przyjścia do Chrystusa i być z Nim związani.  Zapraszanie bliźnich do Chrystusa to zaproszenie do wejścia na ścieżkę przymierza, otworzenie drzwi przez „przymierze chrztu do każdego błogosławieństwa” i ostatecznie otrzymanie największego z darów Boga, daru życia wiecznego (7). 

Błogosławieństwa, które Bóg obiecał Abrahamowi i jego potomstwu dotyczące wielkiego zgromadzenia w dniach ostatecznych, wypełniają się w naszych czasach. Prezydent Nelson ogłosił: „To gromadzenie Izraela jest najważniejszą rzeczą, która dziś ma miejsce na ziemi. Nic innego nie da się do tego porównać w rozmiarze, ważności i majestacie. Za każdym razem, gdy robicie cokolwiek, co pomoże komukolwiek — po obu stronach zasłony — zrobić krok w kierunku zawarcia przymierzy z Bogiem i otrzymania koniecznych obrzędów chrztu i świątyni, pomagacie gromadzić Izrael. Tak, to takie proste” (8).  

Co tydzień mamy okazję zastanowić się nad przymierzami, które zawarliśmy z Bogiem. Gdy godnie przyjmujemy sakrament, ponownie przyjmujemy zobowiązanie i staramy się zawsze pamiętać o Jezusie Chrystusie i wziąć na siebie Jego imię. Gdy będziemy przestrzegać Jego przykazań, zawsze będziemy mieli ze sobą Jego ducha (9). To poprzez naszą relację opartą na przymierzu z Bogiem poznajemy Go i przygotowujemy się do powrotu do domu, aby otrzymać największy ze wszystkich darów Boga. „A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś” (10).  


  1. Biblioteka ewangelii, Topical Guide [Przewodnik tematyczny] 

  1. Russel M. Nelson, „Gdy razem idziemy naprzód”, Ensign lub Liahona, kwiecień 2018, str. 7 

  1. Doktryna i Przymierza 130:20–21 

  1. D. Todd Christofferson, „Dlaczego ścieżka przymierza”, konferencja generalna, kwiecień 2021 

  1. Doktryna i Przymierza 82:10 

  1. Ks. Abrahama 2:9–11 

  1. Doktryna i Przymierza 14:7 

  1. Russel M. Nelson, „Nadzieja Izraela”, uroczyste spotkanie dla młodzieży, 3 czerwca 2018 

  1. Doktryna i Przymierza 20:77, 79 

  1. Ew. Jana 17:3