Przesłania Przywódców Obszaru

Celem Kościoła Jezusa Chrystusa jest zaproszenie wszystkich do przyjścia do Chrystusa i udziału w Jego Zbawieniu. Niemniej we współczesnym świecie nie jest łatwo wzmacniać naszą wiarę w Zbawiciela. Prezydent Russell M. Nelson nauczał: „Przeciwnik w coraz szybszym tempie zwiększa swe ataki na wiarę, na nas i na rodziny. By duchowo przetrwać, potrzebujemy strategii przeciwdziałania i profilaktyki“.
W naszym współczesnym świecie jest wiele osób, które mają złamane serce, którym rozpada się rodzina lub doświadczają innych wyzwań. Jest też wielu jeńców, którzy wpadli w niewolę nałogów, depresji czy zniechęcenia. Jest też wielu ślepców, którzy nie dostrzegają pełnych pokoju prawd ewangelii Jezusa Chrystusa. Wielu też jest zranionych rozczarowaniami, jakie spotkały ich w życiu.
Przeczytaj plan, wyznacz cele
Rzeczywistość jest taka, że zmienne koleje losu są czasem bezwzględne, ale dzięki Zbawcy obietnice wieczności zasłaniają nawet najmroczniejsze z ziemskich szlaków. Wieczna perspektywa odmienia wszystko, gdy zrozumiemy, że „wszystko to da ci doświadczenie i będzie dla twego dobra”.
Wszystkie te szczególne doświadczenia, które kojarzą nam się z Bożym Narodzeniem, są wyrazem miłości, jaką Bóg żywi do nas.
Bez względu na trudy, jakim stawiamy czoła, Ojciec Niebieski jest zawsze nas świadomy i zna próby, które staramy się przezwyciężyć, jakkolwiek trudne by one nie były.
Prezydent Russell M. Nelson nauczał: „Radość, którą czujemy, ma niewiele wspólnego z tym, w jakich okolicznościach się znaleźliśmy, ale całkowicie jest związana z tym, na czym się skupiamy”.
Jako misjonarz po raz pierwszy przekonałem się, jak to jest mieć pewność, że odczuwam Ducha Świętego.
Najświętszym miejscem na ziemi są świątynie, które składają świadectwo o tym, że Zbawiciel znajduje się w samym centrum czci w nich oddawanej.
Jestem bardzo wdzięczny za nadzieję, jaką żywi mój ojciec. Nigdy nie poznał swojego biologicznego ojca, a kiedy misjonarze nauczali go, że ma Ojca Niebieskiego i Odkupiciela, którzy bardzo go kochają, ta nowo zdobyta wiedza stała się światłem przewodnim w jego życiu. Jestem w równym stopniu wdzięczny za nadzieję, jaką żywi moja matka. Jej osobista więź z Ojcem Niebieskim i wiedza o wiecznych rodzinach są głęboko zakorzenione w jej sercu.
Tak jak Pan przemawia do proroka, tak samo przemawia do nas i uzdrawia każdego z nas indywidualnie. Pokazuje nam drogę i czyni lekkimi nasze brzemiona — jeśli słuchamy Go, zwracamy się do Niego, naśladujemy Go i postanawiamy odpokutować.
Przeczytaj plan, wyznacz cele