W Nowy Rok z wiarą w Jezusa Chrystusa.

Przesłanie od przywódców Obszaru

Starszy Leimer
Starszy Leimer, Niemcy Siedemdziesiąty Obszaru

Żyjemy w czasach wielkiego zamieszania. Natłok codziennych wiadomości oraz naszych osobistych wyzwań mógłby sprawić, że strach zatriumfuje nad naszą odwagą[1]. Jednak z nauk proroków dowiadujemy się, że wiara rozprasza wszelki lęk, przynosząc jasność nadziei[2] Pisma święte definiują wiarę jako pewność i ufność pokładaną w Jezusie Chrystusie. Ufamy, że On jest Synem Bożym i że poprzez zadośćuczynienie ma moc, aby nas zbawić.

Wiara w Pana Jezusa Chrystusa jest pierwszą zasadą ewangelii[3]. Daję nam moc, by:

 • zadowolić Boga[4];

 • uzyskać pomoc i wskazówki od Niego[5];

 • otrzymać odpowiedzi na modlitwy i zgłębić wszelkie prawdy[6];

 • nasze serca mogły ulec przemianie[7];

 • odpokutować i przyjąć chrzest[8];

 • uzyskać przebaczenie[9];

 • świadczyć o cudach[10];

 • otrzymać siłę[11];

 • zaznać uzdrowienia[12];

 • otrzymać zbawienie[13];

 • ufać Bogu i żyć[14];

 • trzymać się wszystkiego, co dobre[15];

 • pomagać rodzicom w nauczaniu ich dzieci[16] oraz

 • wytrwać do końca[17].

Wiara jest wielką pozytywną mocą, która może wznieść nas ponad chmury obaw i pomóc nam stać się takim, jak Chrystus. Dostęp do wiary nie ogranicza się do tych, którzy już są silni, jak również nie jest uwarunkowany rodzajem wykonywanego zawodu lub pozycją. Wręcz przeciwnie, wiara dostępna jest dla wszystkich, którzy zdecydują się pójść za Chrystusem i Jego prostą doktryną, która głosi, by odpokutować i przyjąć chrzest[18]. Przyjęcie ewangelii i postępowanie według tej doktryny[19] wzmocniło nawet najsłabszych spośród nas.[20] „Wiara w Jezusa Chrystusa to dar z niebios, który otrzymujemy, gdy postanawiamy wierzyć, szukamy wiary i trzymamy się jej”[21]. „Gdy decydujemy, że będziemy podążać za Chrystusem w wierze, zamiast pod wpływem obaw wybrać inną ścieżkę, jesteśmy błogosławieni konsekwencjami, które wynikają z naszego wyboru”[22].


Jeśli pragniecie wzmocnić swoją wiarę w tym nowym roku, to powinniście uczynić kilka prostych kroków. Po pierwsze, poznajcie i obdarzcie miłością Zbawiciela. Możecie zacząć od słuchania lub czytania Jego słowa[23]. Postanówcie sobie, że będziecie regularnie uczęszczać do kościoła lub czytać pisma święte, w szczególności Księgę Mormona. Czytajcie Księgę Mormona z zamiarem lepszego poznania Zbawiciela. Możecie zaznaczyć w pismach świętych jakikolwiek fragment, który przedstawia Jego cechy i nauki. Po drugie, kiedy wasza wiara wzrośnie, postanówcie sobie, że będziecie żyć według nauk Zbawiciela. „Kiedy mamy wiarę w Chrystusa, przyjmujemy Jego Zadośćuczynienie i stosujemy się do Jego nauk. Ufamy Mu i temu, co On mówi. […] Wierzymy w Chrystusa i wierzymy, że On chce, abyśmy przestrzegali wszystkich Jego przykazań. Mamy okazywać naszą wiarę poprzez posłuszeństwo”[24].


Kiedy już Go poznamy, będziemy odczuwać wzmożone pragnienie, aby przestrzegać Jego przykazań[25]. Zbawiciel nauczał: „Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie”[26]. Ta nauka jest zarówno potężna, jak i prosta. Powinniśmy przestrzegać przykazań nie w wyniku strachu lecz miłości. Pan zachęca nas do przestrzegania Jego przykazań i strzeżenia Jego prawa jak źrenicy własnego oka i wyrycia go w naszych sercach[27]. Zwiastując nowe przymierze w dniach ostatnich, Pan powiedział: „Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu; i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem”[28].

źrenicy własnego oka

W świecie, w którym zachodzi tak wiele zmian mających na nas znaczny wpływ, istnieje siła i pokój, których źródłem jest wiara w Jezusa Chrystusa. Chrystus obiecuje uczynić lżejszymi nasze brzemiona[29]. Będąc więc najsłabszymi spośród słabych, uchwyćmy się źródła siły i wejdźmy w ten nowy rok z pragnieniem wzmocnienia naszej wiary i przekonania, że otrzymamy życie wieczne.

 


[1] NiP 88: 89–91

[2] 2 Nefi 31:20

[3] Zasady Wiary 1:4

[4] List do Hebrajczyków 11:6

[5] 1 Nefi 7:12; 1 Nefi 16:28; Moroni 7:26

[6] NiP 10:47, 52; Mosjasz 27:14; Moroni 10:4

[7] Mosjasz 5:7

[8] 2 Nefi 9:23

[9] Enos 1:3–8

[10] 2 Nefi 26:13; Eter 12:12; Moroni 7:27–29; 34–38

[11] Alma 14:26; Eter 12:27–28, 37

[12] 3 Nefi 17:8

[13] Mosjasz 3:12; List do Efezjan 2:8; 2 Nefi 25:23

[14] Helaman 8:15

[15] Moroni 7:28

[16] NiP 68:25

[17] NiP 20:25, 29

[18] NiP 10:67

[19] NiP 101:78

[20] Eter 12:27; NiP 1:19, NiP 133:58

[21] Wiara to nie kwestia przypadku, ale decyzji; Starszy Neil L. Andersen z Kworum Dwunastu Apostołów, Konferencja generalna, październik 2015 r.

[22] Żyjcie wiarą i nie obawiajcie się; Quentin L. Cook, listopad 2007 r.

[23] List do Rzymian 10:17

[24] Abyście głosili moją ewangelię: Przewodnik dla służby misjonarskiej [2004], str. 61–62.

[25] I List Jana 2:3

[26] Ew. Jana 14:15; Ew. Jana 15:10; NiP 46:9; NiP 124:87; Mosjasz 13:14

[27] Ks. Przyp. Salomona 7:2–3

[28] Ks. Jeremiasza 31:33

[29] Ew. Mateusza 11:30