Wzmacnianie małżeństwa poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa

Fundament dla silniejszego i wiecznego małżeństwa

Święci w dniach ostatnich wierzą, że rodzina ma swój początek, kiedy mężczyzna i kobieta zostają sobie poślubieni. Oddanie Jezusowi Chrystusowi wzmacnia relacje w rodzinach członków Kościoła.
Święci w dniach ostatnich wierzą, że rodzina ma swój początek, kiedy mężczyzna i kobieta zostają sobie poślubieni. Oddanie Jezusowi Chrystusowi wzmacnia relacje w rodzinach członków Kościoła.

Członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich wierzą, że małżeństwo i rodzina są niezwykle istotne! „Rodzina: Proklamacja dla świata”, oficjalny dokument Kościoła, naucza, że „małżeństwo między mężczyzną i kobietą jest wyświęcone od Boga i że rodzina zajmuje centralne miejsce w planie Stworzyciela dotyczącym wiecznego przeznaczenia Jego dzieci” (Ensign lub Liahona, listopad 2010, str. 129). Rodziny świętych w dniach ostatnich wierzą, że małżeństwo nie jest jedynie tymczasową umową prawną, ale przykazaniem od Boga i świętym przymierzem (zob. Bruce C. Hafen, „Covenant Marriage”, Ensign, listopad 1996, str. 26–28). Przymierze to obietnica, którą składamy Bogu. Kiedy narzeczeni święci w dniach ostatnich biorą ślub, składają Bogu obietnicę, że będą siebie darzyć miłością i dbać o siebie nawzajem, a Bóg obiecuje, że ich małżeństwo może trwać wiecznie. Jeden z przywódców Kościoła wyjaśnił: „Małżeństwo jest darem Boga dla nas; jakość naszych małżeństw jest tym, co możemy Mu ofiarować” (L. Whitney Clayton, „Małżeństwo:Patrzcie i uczcie się”, Ensign lub Liahona, maj 2013, str. 85).

Jakie są wierzenia członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach na temat małżeństwa i rodziny?

Święci w dniach ostatnich wierzą, że ostateczne błogosławieństwa miłości i szczęścia uzyskuje się poprzez przymierze wiecznego małżeństwa i rodziny. Doktryna Kościoła naucza, że mężczyźni i kobiety posiadają szczególne, dopełniające się natury i dlatego ich celem jest sobie nawzajem pomagać i wspólnie się rozwijać (zob. „Rodzina: Proklamacja”, str. 129).

Święci w dniach ostatnich wierzą, że małżeństwo i rodzina stanowią istotny element planu Boga od samego początku — od chwili stworzenia świata, kiedy to Adam został umieszczony w Ogrodzie Eden. Bóg powiedział, że „niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam” (I Ks. Mojżeszowa 2:18) i dał Adamowi towarzyszkę — Ewę. Odnosząc się do Adama i Ewy, David A. Bednar, przywódca świętych w dniach ostatnich, nauczał, że „[Boży] plan szczęścia wymagał, jako elementów składowych, jedynej w swoim rodzaju kombinacji duchowych, fizycznych, psychicznych i emocjonalnych przymiotów, zarówno męskich, jak i kobiecych. Żadne z nich, ani mężczyzna, ani kobieta, samo nie byłoby w stanie wypełnić celów stworzenia” (David A. Bednar, „Marriage is Essential to His Eternal Plan”, Liahona, czerwiec 2006, str. 51).

Choć małżeństwo i rodzina mogą wiązać się ze szczególnymi wyzwaniami, święci w dniach ostatnich wierzą, że rodzina, w skład której wchodzą poślubieni sobie matka i ojciec, stanowi doskonałe środowisko, w którym mogą rodzić się i wychowywać dzieci. Ponadto członkowie Kościoła wierzą, że jeśli opieramy swoje małżeństwa i rodziny na Jezusie Chrystusie, możemy bardziej zbliżyć się do Niego, a także do członków naszych rodzin i możemy odnaleźć radość, której nie odczulibyśmy w żaden inny sposób.

Latter-day Saints believe that a new family starts when a man and woman are married. Latter-day Saint family relationships are strengthened by devotion to Jesus Christ. (c) Intellectual Reserve

Dlaczego Jezus Chrystus jest naszym najwspanialszym przykładem?

Święci w dniach ostatnich wierzą, że Pan Jezus Chrystus uosabia każdą cechę, która jest istotna w małżeństwie i rodzinie. Kiedy Jezus Chrystus żył na ziemi, dawał doskonały przykład miłości, cierpliwości, pokory, uprzejmości i bezinteresownej służby — a wszystkie te cechy w znaczny sposób przyczyniają się do stworzenia szczęśliwego domu!

Święci w dniach ostatnich wierzą również, że doskonałe relacje w małżeństwie opierają się na Jezusie Chrystusie. Wiele rodzin członków Kościoła wyobraża sobie ten rodzaj małżeństwa jako trójkąt, na którego wierzchołku znajduje się Jezus Chrystus, a każdy z małżonków u jego podstawy. Jeśli oboje małżonków starają się upodobnić do Chrystusa, zbliżają się do wierzchołka trójkąta, którym jest Jezus Chrystus. Zbliżając się do Chrystusa, zbliżają się także do siebie. Zjednoczenie w oddaniu Jezusowi Chrystusowi zbliża do siebie małżeństwa (zob. David A. Bednar, „Marriage is Essential”, str. 54).


Święci w dniach ostatnich wierzą, że rodzina ma swój początek, kiedy mężczyzna i kobieta zostają sobie poślubieni. Oddanie Jezusowi Chrystusowi wzmacnia relacje w rodzinach członków Kościoła.


W jaki sposób małżeństwa oparte na cechach Chrystusowych stanowią przykład dla dzieci?

Kiedy opieramy swoje małżeństwa i rodziny na Jezusie Chrystusie, nauczamy nasze dzieci poprzez osobisty przykład. David A. Bednar wyjaśnił: „Kiedy młode kobiety i mężczyźni dostrzegą wzajemny szacunek, uczucie, zaufanie i miłość pomiędzy mężem i żoną, będą wówczas dążyć do kultywowania w swoim życiu takich samych cech. Nasze dzieci […] najwięcej nauczą się z tego, co robimy i z tego, kim jesteśmy — nawet jeśli relatywnie mniej zapamiętają z tego, co mówimy” („Marriage Is Essential”, str. 54). Święci w dniach ostatnich wierzą, że tak, jak Jezus Chrystus jest dla nas doskonałym przykładem, tak i my możemy być dobrymi przykładami dla naszych dzieci, jeśli staramy się czynić to, co On by uczynił, gdyby żył na ziemi.

W jaki sposób możesz dowiedzieć się więcej na temat tego, w co wierzą członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich?

Aby dowiedzieć się więcej na temat rodzin świętych w dniach ostatnich i planu, jaki Bóg przygotował dla ciebie i twojej rodziny, odwiedź stronę: abyprzyszlidochrystusa.org.